หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ :
โดย : admin
อ่าน : 261
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
(วิเคราะห์จากส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์

1.      ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
3.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.      ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5.      ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.      ยุทธศาสร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

CLICK>>>>อ่านรายละเอียดยุทธศาสตรฺชาติ20ปี